Gebruikersvoorwaarden Bereslim

1. Definities:

De Website

De website www.bereslim.nl danwel de website die de content van deze website onder een
andere naam voortzet, welke content ook de software omvat die tijdens het bezoek van de
website naar de PC, tablet of smartphone van de Bezoeker of Gebruiker wordt geüpload.

Het Beveiligde gedeelte van de Website

Dat gedeelte van de Website waartoe alleen van de Website toegang kan worden verkregen na
het invoeren van een (rechtsgeldig verkregen) gebruikersnaam en wachtwoord, ook
omvattende de software die tijdens het bezoek van de website naar de PC, tablet of
smartphone van de Gebruiker wordt geüpload.

Gebruikersvoorwaarden

De (onderhavige) voorwaarden voor bezoek en/of gebruik van de Website.

Bereslim

De onderneming Bereslim B.V., gevestigd te Groningen, Ubbo Emmiussingel 110, 9711 BK
Groningen.

Bezoeker

Degene die de Website bezoekt, maar geen toegang heeft (verkregen) tot het Beveiligde
gedeelte van de Website;

Gebruiker

De school, bibliotheek, universiteit, kinderopvang, peuterzaal, educatieve instelling,
particulier of ieder ander, die een Abonnements-overeenkomst heeft gesloten met Bereslim en
aan wie uit hoofde daarvan een gebruikersnaam en wachtwoord is toegekend, waarmee
toegang kan worden verkregen tot het Beveiligde gedeelte van de Website;

De Abonnementsovereenkomst

De abonnementsovereenkomst gesloten tussen de Gebruiker en Bereslim uit hoofde waarvan
aan Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord zijn verstrekt teneinde toegang te
verkrijgen tot het Beveiligde gedeelte van de Website;

Abonnementsgeld

De contributie die een Gebruiker aan Bereslim verschuldigd is om gedurende één jaar toegang
te verkrijgen tot het Beveiligde gedeelte van de Website.

De Meetgegevens

Alle gegevens die (kunnen) worden verkregen uit het spelen van de spellen, het lezen boeken
en/of het gebruiken van producten op de Website door Gebruiker en/of Bezoeker, waaronder
NAW-gegevens, speluitslagen, spelverloop, etc.

De Spellen

De content op de Website, waarmee een (competitieve) interactieve (leer)omgeving wordt
aangeboden, gebaseerd op een set van regels en/of een onderliggend model, waarin - met
inachtneming van een aantal beperkingen - onder onzekere omstandigheden een uitdagend
doel moet worden nagestreefd.

2. Algemeen

2.1. De Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik en/of bezoek aan de
Website en/of het deelnemen aan of doen van Spellen op de Website. Zij maken een integraal
onderdeel uit van de Abonnementsovereenkomst en zijn, voor zover de strekking van de
voorwaarden zich daartegen niet verzet, tevens van toepassing op het bezoek aan de Website
door Bezoekers.
2.2. Gebruiker en Bezoeker verklaren door het gebruik c.q. bezoek aan de Website de inhoud
van de Gebruikersvoorwaarden te kennen en zich met deze inhoud te verenigen.
2.3. Bereslim behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor de Gebruikersvoorwaarden
(eenzijdig) te wijzigen en/of aan te vullen. Bereslim is niet verplicht deze wijzigingen en/of
aanvullingen aan iedere Gebruiker en/of Bezoeker afzonderlijk mee te delen. Gebruiker en
Bezoeker zullen de Gebruikersvoorwaarden regelmatig raadplegen om zo op de hoogte te
blijven van wijzigingen en/of aanvullingen daarop.

3. Website

3.1. Bereslim behoudt zich het recht voor de inhoud van de Website naar eigen behoefte en
inzicht te wijzigen en/of aan te vullen en/of (nieuwe) producten op te nemen dan wel te (doen)
verwijderen. Gebruiker en Bezoeker doen afstand van hun recht om enige rechtsvordering,
van welke aard dan ook, in te stellen jegens Bereslim, waarbij de inhoud van de Website
onderwerp is van het geschil.
3.2. Het is mogelijk dat de Website en/of het Beveiligde gedeelte van de Website tijdelijk niet
bereikbaar is wegens bijvoorbeeld een stroom- en/of computerstoring of stroom- en/of
computeruitval, uitvallen van de Internetverbinding (al dan niet door de Internet Service
Provider), onderhoud aan of een update van de Website. Bereslim is niet aansprakelijk voor
eventuele directe of indirecte schade - waaronder het verloren gaan van Meetgegevens en
dergelijke - die Gebruiker en/of Bezoeker als gevolg hiervan lijden.
3.3. Sommige toepassingen op de Website kunnen de aanwezigheid van specifieke
ondersteunende en/of besturingssoftware en/of hardware vereisen. Gebruiker en Bezoeker zijn
zelf verantwoordelijk en aansprakelijk dat het computersysteem en/of de computer, waarmee
de Website wordt bezocht en/of de spellen worden gespeeld c.q. producten worden gebruikt
toereikend zijn voor het bezoek en/of gebruik van (het Beveiligde gedeelte van) de Website.
Indien de benodigde ondersteunende software door Bereslim op de Website ter beschikking
wordt gesteld, is het gebruik daarvan uitdrukkelijk voor rekening en risico van Gebruiker c.q.
Bezoeker. Bereslim is niet aansprakelijk voor gebreken in deze software, evenmin als
Bereslim aansprakelijk is voor gebreken in de overige software en hardware die Gebruiker en
Bezoeker gebruiken bij hun bezoek en/of gebruik van (het Beveiligde gedeelte van) de
Website.

4. Verplichtingen Bezoekers en Gebruikers

4.1. Bezoekers en Gebruikers dienen zich op de Website en, voor zover van toepassing, op het
Beveiligde gedeelte van de Website te gedragen zoals in het normaal maatschappelijk verkeer
gebruikelijk is.
4.2. Bezoekers en Gebruikers dienen de rechten van Bereslim, waaronder – maar niet
uitsluitend – de intellectuele eigendomsrechten, en de rechten van anderen bij het bezoek aan
de Website te respecteren. Zij dienen zich in het bijzonder te onthouden van iedere (directe of
indirecte) poging om een gebruikersnaam en wachtwoord te verkrijgen – anders dan via een
reguliere abonnementsaanvraag - waarmee toegang kan worden verkregen tot het Beveiligde
gedeelte van de Website of om op andere wijze toegang proberen te krijgen tot het Beveiligde
gedeelte van de Website.
4.3. Bezoekers en Gebruikers zijn aansprakelijk voor alle schade die Bereslim lijdt als gevolg
van onder meer doch niet uitsluitend onoordeelkundig gebruik van de Website door Bezoeker
en/of Gebruiker en/of het zich niet houden aan de verplichtingen die voor Bezoeker en
Gebruiker uit hoofde van deze voorwaarden en/of de Abonnementsovereenkomst gelden.

5. Aangaan, verlenging en/of beëindiging Abonnementsovereenkomst.

5.1. De Abonnementsovereenkomst wordt aangegaan doordat enerzijds de Gebruiker een
invulformulier dat hem elektronisch door Bereslim ter beschikking wordt gesteld correct
invult, daarbij uitdrukkelijk verklaart deze voorwaarden te hebben gelezen en daarmee
akkoord te gaan het verschuldigde abonnementsgeld voor de periode van een jaar (bij het
Schoolpakket Bereslim, en het Logopediepakket Bereslim) minimaal een abonnementsjaar
voldoet, en doordat anderzijds Bereslim het correct ingevulde invulformulier en de betaling
heeft aanvaard. Zodra Bereslim aldus heeft aanvaard, gaan de Abonnementsovereenkomst en
het eerste abonnementsjaar in.
5.2. De Abonnementsovereenkomst wordt telkens aangegaan voor één jaar. De
Abonnementsovereenkomst wordt stilzwijgend verlengd, tenzij de Gebruiker uiterlijk twee
maanden voor afloop van het lopende abonnementsjaar de Abonnementsovereenkomst van
het Schoolpakket Bereslim en het Logopediepakket Bereslim per email of post heeft
opgezegd en Bereslim deze opzegging per post en/of email heeft bevestigd. Gebruiker
machtigt Bereslim hierdoor om telkens als er sprake is van verlenging van de
Abonnementsovereenkomst de contributie voor het nieuwe abonnementsjaar af te schrijven
van de rekening van Gebruiker.
5.3. Tussentijdse opzegging van de Abonnementsovereenkomst is niet toegestaan,
onverminderd het bepaalde in artikel 5.3.

6. Het Abonnementsgeld.

Bereslim is gerechtigd het Abonnementsgeld telkens bij het ingaan van een nieuw
Abonnementsjaar aan te passen. Over aanpassingen als gevolg van inflatie c.q. indexering
zullen Gebruikers in de maanden augustus of januari worden geïnformeerd. Andere
aanpassingen kunnen uitsluitend van kracht worden, indien Gebruikers daarover minimaal
drie maanden voor afloop van het lopende abonnementsjaar per email of post zijn
geïnformeerd.

7. Nadere verplichtingen Gebruikers

7.1. Aan Gebruiker wordt door Bereslim voor gebruik van het Beveiligde gedeelte van de
Website een gebruikersnaam en een wachtwoord verstrekt. De gebruikersnaam en het
wachtwoord zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden overgedragen aan welke derden dan
ook - waaronder Bezoekers – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bereslim.
7.2. De verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord mogen alleen op de locatie(s) worden
gebruikt die bij aanmelding door Gebruiker is(zijn) vermeld. In de mail waarin het
abonnement door Bereslim wordt bevestigd wordt vermeld op hoeveel PC’s, laptops of tablets
het abonnement gelijktijdig mag worden gebruikt. Het is Gebruiker niet toegestaan dit aantal
te overschrijden. Ook is het Gebruiker niet toegestaan gebruikersnaam en wachtwoord aan
derden te verstrekken.
7.3. Indien en voor zover Gebruiker zich niet houdt aan de verplichtingen uit hoofde van deze
voorwaarden en/of de Abonnementsovereenkomst, is Bereslim gerechtigd om de
Abonnementsovereenkomst zonder dat een ingebrekestelling is vereist onmiddellijk te
beëindigen en is Gebruiker, onverminderd het bepaalde in artikel 4.4 van deze voorwaarden
en in het gemene recht, aansprakelijk voor alle schade die Bereslim lijdt.

8. Intellectuele eigendom

8.1. Alle Intellectuele eigendomsrechten op (onderdelen van) (het Beveiligde gedeelte van) de
Website, waaronder onder meer – dus niet limitatief - op de software, de plaatjes, de
spelletjes, de geluiden en/of de animatiefilms producten behoren toe aan Bereslim en/of haar
licentiegevers.
8.2. Het is Gebruiker noch Bezoeker toegestaan om (onderdelen van) (het Beveiligde gedeelte
van) de Website te kopiëren, de compileren, van enige aanduiding omtrent rechthebbenden te
ontdoen of anderszins te gebruiken, al dan niet commercieel, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Bereslim.

9. Wetenschappelijke doeleinden

9.1. Door gebruikmaking van (het Beveiligde gedeelte van) de Website geven Gebruiker en/of
Bezoeker toestemming tot het vastleggen en verwerken van de Meetgegevens die uit het
bezoek aan en/of het gebruik van (het Beveiligde gedeelte van) de Website, het spelen van de
Spellen of uit ander gebruik van (het Beveiligde gedeelte van) de Website (kunnen) worden
verkregen. Gebruiker en/of Bezoeker garanderen eveneens dat (de wettelijk
vertegenwoordiger van) betrokkene c.q. de feitelijke bezoeker en/of gebruiker - bijvoorbeeld
de leerling, het lid van de bibliotheek of de speler -, van wie de Meetgegevens worden
verkregen, opgeslagen en verwerkt aan haar een machtiging heeft verstrekt om Bereslim
toestemming te geven de Meetgegevens te verwerven en/of te verwerken.
9.2. De verwerving en/of verwerking van de Meetgegevens heeft met name - maar niet
uitsluitend - als doel onderzoek te kunnen doen naar de effectiviteit van (de) Bereslim
(modules) op de ontwikkeling van (jonge) kinderen.
9.3. Alle Meetgegevens worden eigendom van Bereslim . Bereslim is gerechtigd de
Meetgegevens aan derden, al dan niet om niet, in gebruik te geven, ter beschikking te stellen
en/of in eigendom over te dragen. Gebruiker en Bezoeker zijn ermee bekend dat Bereslim in
dit verband de Meetgegevens onder meer - doch niet uitsluitend - ter beschikking zal stellen
van wetenschappelijke en/of onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Hiervan zijn uitgezonderd
de NAW-gegevens van Bezoeker en/of Gebruiker, van welke gegevens kan Bereslim
uitsluitend met toestemming van de betrokkene in voormelde zin gebruik maken.

10. Links & Afdelingen

10.1. Op de Website kunnen links worden aangebracht naar andere websites. Bereslim is niet
verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en/of het gebruik van die websites.
10.2. Op de Website kunnen aparte afdelingen geplaatst worden die gebruikt worden voor
specifieke doeleinden, zoals bijvoorbeeld een boekwinkel voor de verkoop van boeken en
aanverwante producten. De exploitatie van (de verkoop van producten via) dergelijke
afdelingen kan in handen zijn van derden. In dat geval is Bereslim niet verantwoordelijk en/of
aansprakelijk voor die exploitatie en derhalve ook niet voor fouten, zoals het vermelden van
verkeerde prijzen of andere informatie, die op die afdeling voorkomen. De Gebruiker en
Bezoeker zijn ermee bekend dat, indien zij een Abonnementsovereenkomst sluiten via
dergelijke afdelingen, Bereslim geen contractpartij is en dus niet verantwoordelijk en/of
aansprakelijk is voor de nakoming van die Abonnementsovereenkomsten, eventuele schade
die daaruit voortvloeit, enz.

11. Varia.

11.1. Bereslim is te allen tijde gerechtigd de naam van de Website te wijzigen. Indien en voor
zover dit gebeurt, zal zij Gebruiker en Bezoeker daarover op adequate wijze informeren.
11.2. Bereslim is te allen tijde gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze
voorwaarden, de Abonnementsovereenkomst danwel andere bronnen waaruit haar
rechtsverhouding met Gebruiker en/of Bezoeker voortvloeit in gebruik te geven, te belasten
en/of over te dragen op welke titel dan ook aan derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Op deze Gebruikersvoorwaarden, de Abonnementsovereenkomst en alle overige
rechtsverhoudingen tussen Bereslim, haar eventuele rechtsopvolgers, en de Gebruiker en/of
Bezoeker is Nederlands Recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen voortvloeiende uit rechtsverhoudingen tussen Bereslim danwel haar
eventuele rechtsopvolgers enerzijds en Gebruiker en/of Bezoeker anderzijds worden bij
uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Groningen.

Menu

Spelend Leren Thuis is onderdeel van Bereslim

Contact

Blijf op de hoogte en volg ons