VVE Thuis

VVE Thuis (3-6 jaar)

VVE Thuis is een programma voor ouders met kinderen van 3 tot 6 jaar die deelnemen aan voor- en vroegschoolse educatie. VVE Thuis sluit aan bij alle erkende vve-programma’s. Hierdoor komen woorden en andere leerinhouden zowel op het kindercentrum/school als thuis aan de orde. Ouders leren hoe ze hun kind kunnen stimuleren in zijn of haar taalontwikkeling. Door deze combinatie van centrumgerichte en gezinsgerichte ontwikkelingsstimulering is het effect op de ontwikkeling van kinderen groter dan dat van afzonderlijke programma's. VVE Thuis is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

VVE Thuis vergroot de onderwijskansen van kinderen door:

  - De taalontwikkeling en geletterdheid van het kind te bevorderen;
  - Een stimulerende taalomgeving thuis te bevorderen;
  - De kwantiteit en kwaliteit van de taalinteractie tussen ouder en kind te verhogen.

Juf en kind aan het leren
Moeder en dochter samen achter de laptop

Werkwijze

Op het kindercentrum (peuteropvang/voorschool) en in groep 1 en groep 2 wordt aan de kinderen een thema aangeboden. Ouders ontvangen een themaboekje met activiteiten om thuis met hun kind te doen.

Bij ieder thema wordt minimaal één ouderbijeenkomst gehouden door de pedagogisch medewerker (peuterversie), leerkracht (kleuterversie) en/of een agogisch medewerker. De ouders krijgen instructie over de activiteiten en worden geïnformeerd over de manier waarop ze de taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. In iedere ouderbijeenkomst staat de vuistregel Praat met je kind centraal.

Een kindercentrum of (voor-)school kiest zelf hoeveel en welke themaboekjes aan de ouders worden aangereikt. Het advies is om per jaar minimaal acht themaboekjes te behandelen, maar als het VVE-programma meer thema’s behandelt, krijgen de ouders natuurlijk ook meer themaboekjes.

VVE Thuis wordt uitgevoerd in de sterkste taal van de ouder. Daarnaast zijn er enkele direct op de Nederlandse taal gerichte activiteiten: de BereslimmeBoeken en de educatieve games Samenslim en Letters in Beweging. Lees meer

Er is voor ouders en begeleiders een digitale omgeving beschikbaar: Spelend Leren Thuis Online. Voor ouders zijn daar de BereslimmeBoeken, de educatieve games Samenslim en Letters in Beweging, digitale praatplaten (Jeffy’s avonturen) en liedjes/versjes/filmpjes te vinden. Voor begeleiders staan er allerlei ondersteunende materialen op, zoals beeldmateriaal over de vuistregels en de ontwikkeling van kinderen en instructiemateriaal (handleidingen).

Vader en zoon aan het kleuren
moeder kind lezen

Resultaten

Onderzoek naar VVE Thuis (Teepe, 2018) bij ouders met kinderen van drie jaar toonde na vier ouderbijeenkomsten positieve effecten op de taalontwikkeling. Verder waren de speciaal ontwikkelde digitale praatplaten (Jeffy’s avonturen) effectief in het verhogen van de kwaliteit van de taalinteractie en de woordenschat van de kinderen (Teepe, 2018). Onderzoek naar, een inmiddels gewijzigde, versie voor groep 1 en groep 2 (De la Rie 2020 en Krijnen 2021) liet vanwege gebrekkige uitvoering in de praktijk geen verschil zien tussen de kinderen uit de controlegroep en de kinderen die VVE Thuis hadden gedaan. Inmiddels is de inhoud versterkt, onder meer door integratie van het effectieve Bereslim en de nadruk te leggen op de taalontwikkeling en praten met je kind.

Starten met VVE Thuis

Wilt u starten met VVE Thuis of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons. Wij helpen u graag om VVE Thuis goed in te voeren.

Voor VVE Thuis is een introductietraining verplicht. Deze training wordt meestal op locatie aangeboden door een van de organisaties met een licentie om trainingen VVE Thuis uit te voeren of door een medewerkster van Bereslim.

Contact opnemen

Menu

Spelend Leren Thuis is onderdeel van Bereslim

Contact

Blijf op de hoogte en volg ons